+420 704 277 477
info@safetylock.cz

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Safety Lock CZ s.r.o., se sídlem Ječmínkova 15a, 779 00 Olomouc, IČ: 07341016 , zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75417 (dále jen: „Správce“).
  2. Kontaktní údaje Správce jsou
   adresa: Vodní 11, 796 01 Prostějov
   email: info@safetylock.cz
   telefon: +420 704 277 477
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky, reklamačního řízení, zápůjčky nebo servisní zakázky.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   1. plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   2. oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je
   1. vyřízení Vaší objednávky, reklamačního řízení, zápůjčky nebo servisní zakázky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení této smlouvy (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
   2. zjištění spokojenosti s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu,
   3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje
   1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)
  1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
   • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
   • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a společnosti,
   • zajištující prodejní kanál,
   • zajištující zpětnou vazbu a dotazníkové šetření v případě souhlasu,
   • zajišťující marketingové a emailingové služby.
  2. Jsou to především: EVO Payments International s.r.o., BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod Česká republika (Hello bank!), Zaslat s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Zásilkovna s.r.o., ULOŽENKA S.R.O., Heureka Shopping s.r.o., SendGrid, Inc., Facebook, Google LLC (Google Adwords, Google Analytics, Google Disk), Amazon Web Services, Inc., Hotjar Limited, The Rocket Science Group, LLC (MailChimp) a Seznam.cz, a.s., případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  3. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.
 6. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. III těchto podmínek
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.
  2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely STRUČNÝ SOUHRN

Společnosti Safety Lock CZ s.r.o. udělujete souhlas s obchodním využitím identifikačních, kontaktních, provozních a lokalizačních údajů získaných při komunikaci s vámi a to po dobu maximálně 5 let. Tyto získané údaje můžou také zpracovávat níže uvedení zpracovatelé.

Obchodní účely zahrnují zejména činnosti spočívající ve vytváření nabídek, zasílaní novinek, vytváření marketingových analýz a uchovávání typového chování, samotné oslovení jménem společnosti nebo třetích stran, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací.

Společnost Safety Lock CZ s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto dokumentu bez předchozího upozornění.

—————

KOMPLETNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS S JEJICH ZPRACOVÁNÍM

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Safety Lock CZ s.r.o., se sídlem Ječmínkova 15a, 779 00 Olomouc, IČ: 07341016, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75417 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • adresa
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IP adresa
  • cookies
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, IP adresa a cookies je nutné zpracovat za účelem:
  1. obchodních sdělení v podobě novinek, newslettrů, slevových kuponů, soutěží, marketingových materiálů, pozvánek na odborné semináře a akce v rámci elektronické komunikace,
  2. marketingové analýzy
  3. remarketingu/retargetingu v reklamních sítích,
  4. personalizaci těchto kampaní na základě předchozích nákupů u Správce,
  5. vytvoření zákaznického účtu,
  6. obecné komunikace a oslovení jménem společnosti.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@safetylock.cz nebo dopisu na adresu společnosti Safety Lock CZ s.r.o., Vodní 11, 796 01 Prostějov.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel softwaru SendGrid, Inc., Facebook, Google LLC (Google Adwords, Google Analytics, Google Disk), Hotjar Limited, The Rocket Science Group, LLC (MailChimp) a Seznam.cz, a.s. a Amazon Web Services.
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  3. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.
 5. Přijímáme přiměřená opatření, aby se zabránilo ztrátě, zneužití nebo změně osobních údajů.
  1. Naši zaměstnanci, dodavatelé a zástupci mohou mít přístup k osobním údajům, které shromažďujeme, ale jejich použití musí být omezena na plnění svých povinností ve vztahu k smluvního plnění. Naši zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.
  2. Zavedli jsme veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.1.2019